Aspergers syndrom symtom

De tecken eller symtom som tyder på aspergers syndrom kan ofta vara väldigt individuella. Det mest tydligaste är dock svårigheten att förstå sociala koder, och enformiga intressen.

Aspergers syndrom – symtom

Aspergers syndrom är en typ av funktionsnedsättning och har flera olika symtom. Flera av symtomen tar sig sociala uttryck som t.ex. svårigheter i samspel med andra, begränsade intresseområden och annorlunda beteendemönster. Nedan följer en sammanställning av de mest framträdande symtomen som förknippas med diagnosen Aspergers syndrom.

Symtom vid aspergers syndrom

De symtom som förknippas med Aspergers syndrom är av skiftande karaktär. Det gör att sjukdomen tar sig olika uttryck och är väldigt individuell. Därför vill vi först inleda med att försöka sammafatta vad Aspergers syndrom är och hur det yttrar sig på ett enkelt sätt. Att leva med Aspergers syndrom innebär att man tänker och förnimmer omvärlden på ett annorlunda sätt. En person har därmed ett annat sätt att se på sig själv och sin omgivning. Detta är framförallt sant gällande sociala situationer. De sociala koder som är självklara för oss andra kan te sig främmande eller t.o.m. skrämmande och alienerande för en person med Aspergers syndrom.

Symtom på sociala problem vid aspergers syndrom

En person med Aspergers syndrom har svårt att leva sig in i andra människors situationer. De förstår inte andras motiv eller hur de tänker. Därför kan personer med Aspergers syndrom framstå som empatilösa eller t.o.m. känslokalla i sina kontakter med andra. Vidare har de ofta svårt att föra dialog med andra. Det beror på att de inte kan se de sociala koder vi andra tar för givna. De förstår inte det som är outtalat och kan inte ”läsa mellan raderna”. Allt som sägs tolkas boksstavligt vilket, för oss andra, framstår som märkligt. T.ex. om du använder dig av uttrycket ”Det regnar småspik” gör du det för att beskriva något om vädret. Att använda och förstå den här typen av idiomatiska uttryck är en viktig social markör. Tanken är att uttrycket ska berika språket och förstås av alla inom samma sociala kontext. Då en person med Aspergers syndrom har tendens att tolka allt bokstavligt förstår de ej idiomatiska uttryck. De tror att du menar de bokstavligen och när de kollar ut genom fönstret för att kontrollera framstår situationen som mycket märklig. Försök och sätta dig in i de svårigheter du skulle ställas för om du inte förstod idiomatiska uttryck, skämt, ironi osv. Det ligger mycket nära till hands att förstå vilken frustration det måste framkalla hos den som lider av Aspergers syndrom.

Specialintressen och aspergers

Ett annat, starkt framträdande symtom är begränsade och enformiga intressen. En person med Aspergers syndrom har en tendens att fastna i, och bli helt uppslukade av, udda intressen. T.ex. en besatthet i att lära sig allt om en rockstjärna eller en viss typ av bilmodell eller de grammatiska finesserna i ett språk. Inte sällan har personer med Aspergers syndrom ett uppstyltat och formellt språk. Ofta har de svårt att planera och organisera sin tillvaro. Förmodligen hänger detta ihop med tendensen till fixeringar och låsningar i det allmänna beteendet. De blir lätt uppslukade i ovidkommande saker istället för att fokusera på det som är viktigt.

Personer med Aspergers syndrom är ej underbegåvande. Däremot uppvisar de en ojämn begåvningskurva. Det innebär att de kan visa sig mycket duktiga på ett ämnesområde medan de är helt oförstående inför ett annat. T.ex. kan matematiska formler vara enkla att sätta sig in i medan ekonomiska beräkningar, som är matematisk enklare, är omöjliga för den drabbade att sätta sig in i. Detta beror på en svårighet att koppla ihop matematiken med det abstrakta tänkande som krävs inom ekonomin.

Motoriska symtom vid aspergers syndrom

Motoriska problem kan förekomma vilket ger allmänna problem i tillvaron. En del uppvisar koncentrationssvårigheter, andra är överaktiva medan andra kan upplevas som passiva och slöa. Ofta har de annorlunda reaktioner på olika sinnesförnimmelser. De kan vara känsliga för t.ex. beröring, vissa ljud eller lukter.

Symtom vid aspergers syndrom hos pojkar

Aspergers syndrom är betydligt vanligare hos pojkar än hos flickor. Om detta beror på att pojkar lättare drabbas eller om det finns ett större mörkertal för flickor är oklart. Symtomen för pojkar och flickor är lika men det finns vissa generella skillnader. Pojkarna är i högre grad mer utåtriktade. De går gärna mer inför sina specialintressen och uppvisar ett högtravande formellt språk.

Symtom vid aspergers syndrom hos flickor

Flickor med Aspergers syndrom är ofta mer inåtvända. De kan var mer intresserade av socialt samspel men är inte benägna att delta. Flickor uppvisar inte alltid de signifikanta specialintressena och de är sällan utåtagerande. Studier tyder på att flickor inte drabbas lika hårt av symtomen. Kanske detta kan leda till att diagnosen sällan upptäcks hos flickor.