Aspergers syndrom orsaker

Vad som orsakar aspergers syndrom kan man ännu bara spekulera om. Men det man vet om idag är att asperger är någonting man föds med och inte något man får med tiden.

Aspergers syndrom – orsaker

Exakt vad som orsakar Aspergers sjukdom är en öppen debatt Det är inte alltid möjligt att fastställa den exakta orsaken till Asperbergs syndrom. Ofta handlar det om flera faktorer som i samverkan resulterar i Aspergers syndrom. Detta ger diagnosen karaktären av att vara individuell. Det finns ingen enhetlig bild av vad som orsakar Aspergerssyndrom eller hur. Till det kommer att många forskare är oense om vilka faktorer som är mest betydelsefulla och hur de ska tolkas.

Aspergers syndrom och ärftlighet

Vissa anser att Asperges syndrom orsakars primärt av genetiska och biologiska faktorer. Enligt denna inriktning blir ärftlighet en starkt bidragande orsak. Det antas att flera gener samverkar till utveckling av Aspergers syndrom. Undersökningar av spegelneuronerna i hjässloben har visat på skillnader som möjligen skulle kunna förklara förekomsten av Aspergers syndrom. En annan biologisk hypotes är att en serotonindysfunktion ska vara den avgörande faktorn som orsakar sjukdomen. Ytterligare en möjlighet är en avvikelse i kromosom 22 som orsak till Aspergers syndrom. Gällande de rent genetiska och biologiska faktorerna finns det ett stort antal outredda möjligheter. Forskningen fortgår och vi hoppas att det någon gång ska komma ett svar att enas om. Gemensamt för de forskare som tittar på de genetiska faktorerna är ärftligheten. När Aspergers syndrom utreds utifrån dessa förutsättningar tittar man på familjen och letar efter andra med liknande personlighetsdrag.

Yttre faktorer och orsaker vid aspergers syndrom

En del forskare är mer inriktade på yttre faktorer när de söker efter orsaker till Aspergers syndrom. Komplikationer i samband med eller under graviditeten lyfts fram som möjliga orsaker. Vissa anser sig ha stöd för en koppling mellan barn som föds för tidigt och Aspergers syndrom. Likaså kan sjukdomar som exempelvis hjärninflammation hos spädbarn vara en orsak. Medfödda ämnesomsättnings-sjukdomar lyfts fram, av en del, som viktiga faktorer. En hypotes som vunnit visst stöd är sambandet mellan kvicksilver och Asperger. Denna hypotes finner många extra intressant då den öppnar upp för extern miljöpåverkan. Kan det finnas andra ämnen som ökar risken för Aspergers syndrom? I så fall vilka och hur?

Vad man vet orsakar aspergers syndrom än så länge

Hur som helst så finns det ingen enhetlig bild av vad som orsakar Aspergers syndrom och varför. En del forskare tenderar att luta mer åt det ena hållet och en del åt det andra. Vi tror det är svårt att få fram adekvat, statistiskt säkerställd information av två skäl. Dels är antalet drabbade relativt lågt vilket gör att undersökningsmaterialet blir svårarbetat. De symtom som förkippas med diagnosen tar sig olika uttryck vilket gör att Aspergers syndrom blir svårt att definiera. Dessutom kan mörkertalet vara stort. I stora delar av världen ställs diagnosen inte över huvudtaget.

Vad som däremot är klarlagt är att det inte finns några yttre i faktorer i form av känslomässig miljöpåverkan. Asperbergs syndrom kan inte orsakas av t.ex. en ohälsosam uppfostringsmiljö eller ett känslomässigt trauma. Orsakerna till Aspergers syndrom står att finna i biologiska och genetiska förändringar.

Ungefär 3 personer av tusen drabbas och de flesta är män (ca 80 %). De kvinnor som får diagnosen Aspergers syndrom får ofta mildare symtom än männen.