Aspergers syndrom hos vuxna

Vid vuxen ålder kan aspergers sjukdom komma att utvecklas mot en mer positiv riktning. Men ibland kan problemen växa och utanförskapet bli allt större.

Aspergers syndrom hos vuxna

Aspergers syndrom hos vuxna tar sig något andra uttryck än Aspergers syndrom hos barn. Då de mest utmärkande symtomen visar sig i det sociala samspelet visar de sig först när barnet nått en vis ålder. De stigande kraven på social kompetens gör besvären allt mer tydliga och brukar vara som värst i tonåren. Utan behandling kan dock Aspergers syndrom hos vuxna få än värre konsekvenser. Detta hänger ihop med de förväntningar samhället och omgivningen har på en vuxen. En vuxen med Aspergers syndrom kan verka väldigt avvikande och bli allvarligt stigmatiserad i samhället.

Vuxna med aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en livslång funktions-nedsättning och blir en del av den drabbades personlighet. Det innebär också att sjukdomen och vilka symtom som uppstår förändras med tiden. Personer med Aspergers syndrom växer och mognar som alla andra. De formas av sina erfarenheter och utvecklas. För vuxna med Aspergers syndrom kan det innebära ganska stora förändringar i personligheten. Den som i barndomen beskrevs som aktiv och utåtagerande har som vuxen blivit inåtvänd och passiv. Med åren kan fixeringen vid ett fåtal intressen öka. En vuxen med Aspergers syndrom kan fastna i olika tvångsbeteenden som är svåra att bryta. Psykiska problem t.ex. ångest eller depression är heller inte ovanligt.

Aspergers syndrom hos vuxna ger starka effekter i det sociala livet. Det inte ovanligt att många bor kvar hos sina föräldrar långt upp i medelåldern. Detta hänger givetvis ihop med en oförmögenhet att skaffa jobb eller att klara vardagen på egen hand. De praktiska uppgifter i vardagslivet som vi andra tar för givna t.ex. sköta hygien, handla, ordna sin ekonomi eller tvätta kan bli oöverstigliga problem.

Jobb och problem vid aspergers syndrom hos vuxna

Då många vuxna med Aspergers syndrom är högpresterande är det inte ovanligt att man tagit sig igenom en utbildning eller hittat ett jobb som passar den unika personligheten. Men tyvärr finns det gott om exempel på personer som inte har lyckats i livet. Det kan leda till bland annat långvarig arbetslöshet eller bidragsberoende. Inom både kriminalvården och rättspsykiatrin är personer med Aspergers syndrom överrepresenterade. Det beror på att de sociala svårigheterna kan leda till ett utanförskap. Utanförskapet kan leda till att man drar sig till kretsar som inte lever efter samhällets normer. Självmedicinering med narkotiska preparat kan bli en lösning på de problem den drabbade upplever.

Aspergers syndrom hos vuxna kan också leda till en negativ spiral då den särkskilda begåvningen vissa uppvisar riktas mot något destruktivt. Fixering av t.ex. vapen eller våld i kombination med det sociala utanförskapet och drogmissbruk kan leda till ett liv i kriminalitet. Bland kriminalvårdspersonal är det ett känt faktum att vissa personer med Aspergers syndrom upplever det inrutade anstaltslivet som något positivt. Detta i sin tur kan ge att den drabbade blir allt tryggare i sin kriminella identitet och därmed svårare att rehabilitera.

Insatser

En diagnostisering av sjukdomen är central för att kunna ge stöd till den drabbade. Det kan handla om att hitta rätt typ av jobb eller att förebygga social utslagning. Genom psykologiska och pedagogiska insatser kan man förstärka förmågor och motverka brister. För de som har svårt att klara av vardagslivets praktiska sidor kan en personlig assistent vara en lösning. Med självisikt och kunskap kan de negativa aspekterna av Aspergers syndrom mildras. En mycket positiv utveckling är att det numera finns företag som specialiserar sig på att ta tillvara på de unika hos vuxna med Aspergers syndrom. Genom att ge utlopp för noggrannheten, sinnet för språk och förmågan att koncentrera sig på monotona uppgifter går det och skapa aspergervänliga arbetsplatser.