Aspergers syndrom hos barn

Det kan ibland komma som en chock om ens barn får beskedet aspergers syndrom. Här kan du läsa mer om vad det betyder, och vilka problem som kan uppstå.

Aspergers syndrom hos barn

De symtom som förknippas med Aspergers syndrom är till stor del sociala. Därför går diagnosen Aspergers syndrom inte att ställa förrän i skolåldern då kraven på den enskilde börjar öka. Därmed är det inte sagt att besvären inte kan visa sig tidigare. Små barn kan uppvisa symtom som t.ex. en störd sömnrytm, koncentrationssvårighet eller hyperaktivitet. Ibland ger symtomen det motsatta beteendet t.ex. ovanlig stillsamhet, stirrande blick eller passivitet. Oavsett så visar sig ett sinne för detaljer hos barn med Aspergers syndrom. De kan upplevas som ovanligt envisa då de vägrar ställa upp på förändringar och är känsliga för nya rutiner. Ett vanligt tecken är en sen social utveckling. Barn med Aspergers syndrom har svårt att knyta kontakt med andra och har svårt att delta i det sociala samspelet.

Sociala problem när ett barn har aspergers syndrom

Ju äldre barnet blir desto större blir omgivningens krav på den sociala förmågan. När barnet uppnår skolåldern förväntas det kunna delta i sociala situationer utanför hemmet och utan sina föräldrar. Det är oftast i dessa situationer barn med Aspergers syndrom börjar sticka ut. I skolan ter de sig annorlunda och de skiljer sig från gruppen. Givetvis så är det ofta personalen på en skola som först gör denna observation i samband med klassrumssituation. Inte sällan är föräldrarna oförstående inför påpekan då de kan ha en helt annan bild av sitt barn. I hemmet kanske de inte upplever några kontaktsvårigheter alls men i en större social miljö blir de uppenbara.

Hur skolan är för en med aspergers syndrom

Förutom de sociala svårigheterna kan Aspergers syndrom hos barn bli tydliga i skolmiljö p.g.a. de kognitiva svårigheterna. En vanlig del av diagnosen är att den drabbade får en ojämn begåvningskurva. Detta blir särskilt tydligt hos barn då de befinner sig i olika utvecklingsfaser. Barn med Aspergers syndrom kan vara väldigt långt före sina jämnåriga inom vissa områden och samtidigt mycket långt efter på andra. I en undervisningssituation blir det väldigt komplicerat då det blir svårt för läraren att bedöma elevens kunskapsnivå eller utveckling. Likaså kan de typiska specialintressena bli framträdande i skolan. Ett barn med Aspergers syndrom kan visa sig synnerligen intresserat av matematik och ha god förmåga till koncentration. I exempelvis svenska kan situationen vara den rakt omvända. För den oinvigde kan detta te sig som ett normalt beteende hos ett barn men för en van pedagog finns här tydliga signaler att läsa av.

Då många har mycket svårt med abstrakt tänkande kan det bli väldigt märkbart i skolan. T.ex. i en undervisningssituation är det vanligt att man väljer att förklara saker i abstrakta termer för att belysa något. Till undervisningen hör också att graden av abstraktion ökar med tiden och att kunna tänka i abstrakta termer är en av de viktigaste förmågorna man lär ut i skolan. Självfallet ställer detta till stora problem för ett barn med Aspergers syndrom. De kognitiva svårigheterna i kombination med de sociala borde göra att skolan och lärarna reagerar. Att så sker är mycket viktigt då det är skolan, som genom riktade insatser, ger de bästa möjligheterna till behandling.